Stadgar & avtal

Stadgar & Avtal

Stadgar för Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik. Antagna av årsmötet 2023.


§ 1 ÄNDAMÅL

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik (RUD) är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom samma område/specialitet. Riksföreningen skall vara riksomfattande.


Riksföreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intressen genom

- att medverka till hälso-och sjukvårdens framåtskridande inom det egna området

- att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde

- att verka för sammanhållning och gemenskap

 

§ 2 VERKSAMHETSOMRÅDE

Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av alla former av ultraljudsdiagnostik.


§ 3 ORGANISATION

Riksföreningen utövar sin organisation genom

- årsmötet

- styrelsen


§ 4 RÄTT TILL MEDLEMSKAP

Fullvärdig medlem av riksföreningen kan den bli som arbetar inom riksföreningens verksamhetsområde/specialitet och tillhör yrkeskategorierna barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska alternativt har annan medellång utbildning.

Stödmedlem kan övriga som arbetar inom yrkesområdet bli. Stödmedlem har inte rösträtt och får inte söka stipendium. Medlem kan tillhöra mer än en riksförening.


§ 5 ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap kan lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.


§ 6 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första kvartalets utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen.


ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN


§ 7

Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Övriga möten skall hållas på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer.


§ 8

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.


§ 9

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

1. årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
2. val av mötespresidium att leda mötesförhandlingarna
3. val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokoll
4. val av rösträknare
5. godkännande av föredragningslistan
6. verksamhets- och revisionsberättelse
7. ansvarsfrihet för styrelsen
8. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
9. motioner
10. medlemsavgiftens storlek
11. val av riksföreningens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter
12. val av en till två revisorer
13. beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val
14. delegering åt styrelsen att – styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna – utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men som under mandattiden har lämnat sin post
15. stadgar
16. behandling av övriga frågor som tillsätts styrelsen för beredning

 

§ 10 MOTIONER


Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillanda senast 90 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.


§ 11 BESLUT

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande fullvärdig medlem en röst. När beslut fattas är det viktigt att se till att föreningens och styrelsens båda huvudyrkesgrupper är representerade.


I besluten om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, deltaga.


Röstning sker öppet, men vid val slutet om någon begär det.


Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.


§ 12 STYRELSEN

Styrelsen består av förutom ordförande, sju till nio ledamöter. Styrelsens mandattid är två år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och vice ordförande och resterande styrelsen det andra.


Föreningens samtliga yrkeskategorier bör vara representerade och i antal spegla fördelningen av medlemmar i föreningen. Suppleanterna skall representera de yrkeskategorier som finns i styrelsen.


Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.


§ 13 STYRELSENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsen att

1. förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten

2. svara för riksföreningens ekonomi


§ 14 FIRMATECKNING

Styrelsen utser de personer som skall teckna firman för riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik.


§ 15 REVISION

Mom 1: På årsmötet väljs en till två revisorer. Årsmötet beslutar om revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.


Mom 2: Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttagas att fattade beslut inte strider mot riksföreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iaktta god revisorsed.


Mom 3: Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast den 28 februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 april.


Mom 4: Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid riksföreningens årsmöte.


§ 16 STADGAR

Riksföreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.


§ 17 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet, med 2/3 majoritet. Samtidigt skall fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.