RUD | Anna Sandström 2020

Stipendierapport

Anna Sandström


Stipendierapport från fördjupningskurs i obstetriskt ultraljud 11-13 nov 2020.

Jag, Anna Sandström, vill börja med att säga tack för stipendiet som gjorde det möjligt för mig att delta fördjupningskurs obstetriskt ultraljud 11-13 november 2020.


Under rådande Corona pandemi som gör år 2020 till ett mycket annorlunda år så lyckas riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik anordna en fördjupningskurs med några deltagare på plats Loviks hotell och många deltagare fick ändra sina planer och delta via ett mycket väl fungerande ZOOM på hemma plan.


Den första föreläsningen hölls av Niklas Juth. Den innehöll båda föreläsning och gruppdiskussion i ämnet etiska aspekter på ultraljudsbaserad fosterdiagnostik. Tänkvärd föreläsning och ämnet etik lämnar nog ingen av oss oberörda. Vad är screening = organisationen även hälsorelaterad undersökning där samhället/sjukvården tar initiativet inte individen. Hur den verksamheten ser ut/vad som erbjuds ser väldigt olika ut i landet. SKL och SFOG jobbar just nu med att utforma normer för detta.


Eftermiddagen fortsatte med föreläsning om fosterhjärtan/councelling av Felicia Nordenstam. En eftermiddag med många intressanta fall och bilder som tål att upprepas många gånger. Sista delen av dagen handlade om hur vi samtalar berättar om svåra saker vid onormala ultraljuds fynd. Det finns många olika svårigheter i detta och kräver livslång träning. Tid för reflektion efter en arbetsdag behövs för alla.


Dag 2 Rivstartade Malin Thoresell med en mycket givande föreläsning, bilder och diskussion i ämnet placenta. Tror att många av oss fick damma av gamla kunskaper och många nya rön fick vi höra om i ämnet placenta. Innan lunch var det Anneli Jönsson som pratade om många olika handlednings modeller.


Lotta Herling fortsatte eftermiddagen med tillväxthämning/flöde. En grundlig föreläsning om olika flödesmätning och doppler principer Påminnelse om ALARA. ”När är det bättre att ett foster/barn föds styrs av den information vi kan få”.


På fredagen föreläste PeterConner om CNS och visade massor av ultraljudsbilder. CNS missbildningar är vanligare än man tidigare trott. Avslutningsvis förläste Ylva Carlsson om första trimester ultraljud och varför ska man erbjuda dessa ultraljud.

  • Reduktion av överburenhet
  • Minskad induktion pga överburenhet 42+0
  • Beräkna överlevnadschans vid extrem förtidsbörd
  • Avgöra ev medicinering inför förtidig förlossning
  • Bedöma tillväxt under graviditet

En mycket lärorik föreläsning som jag tycker gav en bra grund till varför vi ska erbjuda dessa ultraljud.

Tack än en gång!

Med vänlig hälsning
Anna Sandström